جذب سرمایه گذار

یک از بهترین اتفاق های تجاری سازی ایده و اختراع استفاده از پتانسیل های سرمایه گذاری می باشد که یکی از ارزش های ایده و اختراع تخصص افراد گروه و مخترعین هستند که این برای شرکت ها و کمپانی خیلی ارزشمند می باشد.

بهترین روش برای پیدا کردن سرمایه گذارها با بررسی افراد هم فکر و هم هدف در راستای اختراع خودمان در سرتاسر دنیا می باشد که این اتفاق با سرچ استاندار کلاسبندی در بانک های اطلاعات مالکیت فکری سرتاسر دنیا می باشد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp