جذب سرمایه گذار

یک از بهترین اتفاق های تجاری سازی ایده و اختراع استفاده از پتانسیل های سرمایه گذاری می باشد که یکی از ارزش های ایده و اختراع تخصص افراد گروه و مخترعین هستند که این برای شرکت ها و کمپانی خیلی ارزشمند می باشد.

بهترین روش برای پیدا کردن سرمایه گذارها با بررسی افراد هم فکر و هم هدف در راستای اختراع خودمان در سرتاسر دنیا می باشد که این اتفاق با سرچ استاندار کلاسبندی در بانک های اطلاعات مالکیت فکری سرتاسر دنیا می باشد.