مشاوره استعدادیابی فنی و تخصصی - صادق مزیدی

مشاوره استعدادیابی فنی و تخصصی

توجه : کلیه اطلاعات ارسالی از طرف شما بصورت محرمانه محافظت خواهد شد و به هیچ عنوان بدون اجازه صاحب ایده در اختیار غیر قرار نخواهد گرفت

  • به طور مثال الگو گرفتن از استخوان فک گرگ برای ساختن انبر قفلی
  • 0 تومان