فروش ایده و کسب درامد - صادق مزیدی
مشاور و اخذ بورسیه
فروردین 5, 1399
تجاری سازی ایده
فروردین 5, 1399

فروش ایده و کسب درامد

یکــی از مــواردی کــه امــروزه در صنعــت و تجــارت بســیار رایــج شــده اســت و کاربردهــای فراوانــی دارد، انتقــال ایده ها و اختــراعات از نهــادی بــه نهــاد دیگــر و حتــی از کشــوری بــه کشــور دیگــر اســت.منظــور از انتقــال اختــراع ایــن اســت کــه شــخص یــا نهــادی کــه یــک فنــاوری و اختــراع خــاص را در اختیــار دارد، بــه طریقــی (قــرارداد یــا دیگــر راه هــای حقوقــی موجــود) ایــن فنــاوری را بــه شــخص یــا نهــادی دیگــر منتقــل کنــد؛ به نحوی کــه گیرنــدۀ اختــراع بــه آن فنــاوری مســلط شــود و بتوانــد ماننــد انتقال دهنــده از آن اســتفاده کنــد. و یکی از مهمترین مسیر های پیدا کردن سرمایه گذاران و افراد نیازمند اختراع مد نظرمان همان سرچ کلاس بندی در 168 بانک اطلاعاتی مرکزی هر کشوری است که بتوانیم چرخه اقتصادی تولیدی هم خانواده اختراع خودمان را پیدا کنیم و با قیمت گذاری دقیق و حفظ حق و حقوق مالکیت فکری وارد مرحله مذاکره و فروش گردیم یک اختراع بسته به کاربردی بودن، نوآوری، و هزینه های تولید و مواد اولیه ارزش گذاری می گردد که یک ایده از یک حرف قیمت گذاری کی گردد تا یک ایده ساخته شده، و انتقــال اختــراع ممکــن اســت بــه راه هــای گوناگونــی صــورت بگیــرد. ًاساســا در بســیاری از مــوارد ایــن انتقــال ممکــن اســت از طریــق شخصی و نهادهــای عمومــی مشــابه (بــرای مثــال از طریــق ســرمایه گذاری خارجــی مســتقیم) صــورت بگیــرد؛ امــا در بســیاری مــوارد بنگاه هــای تجــاری هــم بــه قصــد تولیــد ســود اقــدام بــه انتقــال اختــراع می کننــد. در ایــن نوشــتۀ مختصــر قصــد داریــم راه هــای قــراردادی انتقــال اختــراع را بررســی کنیــم. بــرای انتقــال اختــراع بســته بــه نــوع اختــراع و صنعــت مربــوط یــا شــرایط و خواســته های انتقال دهنــده و انتقال گیرنــده راه هــای متفاوتــی وجــود دارد. از

پرکاربردتریــن ایــن قراردادهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

1- قراردادهای فروش یا انتقال

2- قراردادهای لیسانس یا پروانۀ بهره برداری

3- قراردادهای کلید در دست

4- قراردادهــای مشــارکت (هنگامــی کــه دو یــا چنــد شــخص اعــم از حقیقــی و حقوقــی بــا مشــارکت و همــکاری یکدیگــر ســعی در تحقــق هدفــی دارنــد.)

5- قراردادهای فرانشیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.