فروردین 5, 1399

تجاری سازی ایده

ایده های خام و پولساز ایده در هر مرحله ایی که باشد قیمت گذاری می گردد و در بازار هدف شرکت های مختلف با مذاکره و […]
فروردین 5, 1399

فروش ایده و کسب درامد

یکــی از مــواردی کــه امــروزه در صنعــت و تجــارت بســیار رایــج شــده اســت و کاربردهــای فراوانــی دارد، انتقــال ایده ها و اختــراعات از نهــادی بــه نهــاد […]
فروردین 5, 1399

مشاور و اخذ بورسیه

دانش آموزان دانش آموزانی که دوست دارند در بهترین کالج ها و دانشگاه های دنیا ادامه تحصیل بدهند باید از هر سن و سالی که هستند […]