مهاجرت آسان مخترعان - صادق مزیدی
12 دی 98 سمینار آنلاین تجاری سازی و فروش ایده و اختراع
فروردین 5, 1399
مشاور و اخذ بورسیه
فروردین 5, 1399

مهاجرت آسان مخترعان

اختراع ، عبارت است از طرح ریزي مربوط به تهیه و ساخت یک وسیله یا کالاي جدیدي که در صنعت، کشاورزي، بازرگانی و غیره کاربرد داشته باشد مانند اختراع اتومبیل، هواپیما، یخچال، تلویزیون و از این قبیل.

قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و علائم تجاري مصوب 7 /8 /1386؛ در این مورد در ماده ي 1 میگوید:

“اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که براي اولین بار فرآیند یا فرآوردهاي خاص را ارائه میکند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مینماید.” عناصر تعریف و مراحل مختلف اختراع به شرح ذیل است:

طرح ریزي یک وسیله و یک کالا که در حقیقت نتیجه فکر، ابتکار و خلاقیت صاحب آن است. مرحله ساخت آن است که طرح باید قابلیت انتقال از فکر به عمل و پیاده شدن را داشته باشد. این مرحله ممکن است به وسیله صاحب فکرمخترع یا دیگري انجام شود.

اگرچه در قانون فقط به “شعب مختلف صنعتی ” اشاره شده است ولی قاعدتاَ نباید این قید، قید حصري باشد و باید آن را به عنوان تمثیل تلقی کرد. بنابراین اختراع ممکن است در هر زمینه اي تحقق پیدا کند. اختراع باید جدید باشد و سابقه نداشته باشد در غیر اینصورت اختراع نیست بلکه شبیه سازي است.

طبق قانون، اختراعی قابل ثبت است که حاوي ابتکار جدید و داراي کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردي محسوب میشود که در رشته هاي از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظیر صنایع دستی، کشاورزي، ماهیگیري و خدمات نیز میشود

در کل اختراع به معنی حل یک مشکل با راه حل جدیدي که هیچ گونه مشابه داخلی یا خارجی نداشته و فرد مخترع در علم مورد ادعا قدمی رو به جلو برداشته و بهبود بخشد، است. اما این اختراع در کل باید داراي سه امتیاز باشد:

1 .گام ابتکاري داشته باشد در علم رشته مربوط بدیهی نباشد

2 .بدون هیچگونه مشابهی در سطح دنیا باشد ایده یا دستگاه سرقت یا مهندسی معکوس نباشد

3 .قابلیت صنعتی سازي داشته باشد قابلیت پیاده سازي و اجرایی شدن داشته باشد تا قبل از سال 1387 اختراعات در ایران به دالیل زیر از اعتبار چندانی بهره مند نبود:

1 .سازمان ثبت اختراع بدون هیچگونه سامانه شفافی نبود و تشکیل پرونده به صورت فیزیکی انجام میشد.

2 .مراجع استعالم توانایی داوري صحیح نداشتند و محدود بودند.

3 .تعریف درستی از اختراع وجود نداشت و قانون در این زمینه ضعف داشت.

4 .استعلام فقط داخلی انجام میشد و در نتیجه نوآوریهاي خارجی قابل ثبت در ایران بود.

همانطور که در آمار خود سازمان ثبت اختراع مشاهده میکنید در سال 87 بیش از 10هزار سند اختراع به متقاضیان تحویل داده شده که این امر در نوع خود بسیار جالب و تقریبا غیرممکن میباشد اما به دلیل ضعف سازمانی و داوري هر نوآوري ساده اي حتی اگر ایده آن از کشور یا کمپانی سرقت شده بود در ایران قابل ثبت بود.

از سال 1390 اداره ثبت اختراع که به ریاست آقاي مهرداد الیاسی بود براي اعتبار بخشی به سندهاي اختراع که یک سند دولتی و بسیار پر ارزش در صنعت و پیشرفت یک کشور محسوب میشود اقدام کرد در نتیجه در مرحله اول سامانه آنلاین ثبت اظهارنامه اختراع در ایران راه اندازي شد که دیگر نیاز به مراجعه مکرر مخترع به اداره ثبت اختراع نبوده و تمامی روند پرونده ثبت و شفاف و قابل پیگیري و بازبینی بود و از اقدامات دیگر سفر ریاست اداره سازمان ثبت اختراع به تمامی استانها و آشنا کردن مراجع و داوران با تعریف اختراع بود که همین امر باعث شد با توجه به روند افزایش سالیانه اظهارنامه اختراع تعداد اختراع هایی که موفق به اخذ سند میشوند به نسبت هرسال کمتر و کمتر شوند تا اینکه طبق آمار رسمی اداره ثبت اختراع این تعداد در سال 96 به تعداد 1588 سند رسیده که کاهش پیدا کرده است. اما این امر به تنهایی براي اعتبار بخشی به سندهاي مخترعین ایرانی کافی نبود و باز هم سندها از اعتبار چندانی بهره مند نبودند در نتیجه ایران نیاز داشت تا اعتباري بین المللی از سندهاي اختراعات ایرانی پشتیبانی کند و بدین ترتیب در سال 1394 ایران رسماً عضو معاهده حمایت )PCT )از اختراعات پاریس یا همان شد.

معاهده همکاري ثبت اختراع بین المللی یا همان Treaty Cooperation Patent پیمان بین المللی است که زیر نظر سازمان مالکیت فکري بین المللی WIPO فعالیت میکند و دفتر مرکزي آن ژنو سوئیس میباشد.

از زمان امضاي این معاهده، اعتبار سند اختراع در ایران برابر با تمامی اسناد اختراع در دنیا شد و همین امر باعث شد تا در سال 1397 تعداد سندهاي واگذار شده به چیزي حدود 600 سند در یک سال برسد که به نسبت رشد علمی و جمعیت و اقتصاد کامال طبیعی و منطقی میباشد اما این امر باعث شد که سند اختراع از یک برگه بدون اعتبار به یک برگه بسیار معتبر و با ارزش تبدیل شود که در ایران رعایت ملزمات آن کاملا اجباري بوده و در صورتی که فردي چه حقیقی چه حقوقی به هر دلیلی باعث نقض اختراع فرد دیگري شود شامل غرامت هاي سنگینی میشود و در همین امر دادگاه هاي تخصصی که فقط به دعواي اختراعات رسیدگی میکنند تشکیل شد. این معاهده به مخترع ایرانی این امکان را میدهد که اختراعی در سطح دنیا را در ایران ثبت کند اما امتیاز بزرگتر براي مخترع داشتن حق تقدم 12 ماهه براي اختراع خود در 155 کشور در دنیا میباشد که این امر در این زمینه مانند یک معجزه و پنجره بزرگی براي بازاریابی و فروش یا اقدام به ثبت در کشورهاي هدف براي مخترع باز میکند و در صورتی که مخترع اول از ایران اقدام کند و اظهارنامه را تحویل اداره ثبت اختراع بدهد تا 12 ماه حق تقدم دارد تا از طریق سامانه WIPO اقدام به ثبت اظهارنامه خود در تمامی 155 کشور کند که لیست تمامی کشورهاي عضو در همین مقاله وجود دارد.

این امر مزایاي زیر را براي مخترع به دنبال دارد:

  • مخترع داراي یک اختراع بین المللی میباشد.

مخترع تا 30 ماه داراي انحصار در اختراع خود در تمامی 155 کشور میباشد

.

  • بازاریابی و مشارکت درتولید و فروش با تمامی کمپانی هاي فعال در دنیا
  • امکان مهاجرت بسیار آسان به کشورهاي هدف با توجه به نیاز به حضور مخترع جهت اقدام به ثبت دائم
  • حمایت و سرمایه گذاري کشورهاي عضور از مخترعین
  • ارزانتر شدن 90 درصدي ثبت در کشورهاي هدف
  • کوتاهتر شدن مدت ثبت دائم

در حال حاضر از سامانه PCT در ایران به دلیل داشتن 3 امتیاز خاص بسیار پر طرفدار است:

1 .ارزان بودن استفاده از این سیستم ثبتی )حدودا 1500 دالر(

2 .اخذ ویزا و مهاجرت به تمامی 155 کشور دنیا

3 .امکان بازاریابی بین المللی و مشارکت یا فروش اختراع قبل از ثبت دائم

1 .ارزان بودن استفاده از این سیستم ثبتی )حدودا 1500 دالر( :

براي داشتن انحصار نوآوري حتما باید اقدام به ثبت این نوآوري در سازمانهاي مربوط به هر کشور کرد اما با توجه به پیشرفت تکنولوژي و ارتباطات امکان افشاي سریع یک نوآوري در دنیا امکان پذیر شده است به طوري که به محض شروع تولید نوآوري در یک کشور تمامی دنیا از آن نوآوري باخبر شده و قانوناً میتواند در صورت نیاز بدون تغییرات همان محصول را در کشور خود تولید کند، مگر اینکه فرد داراي اختراع یا نوآوري اقدام به ثبت و اخذ سند از آن کشور کرده باشد که در اینصورت انحصار محصول در آن کشور هم مربوط به فرد مخترع میباشد. از روشهاي دیگر مخفی کردن فورمولاسیون یا روش تولید براي مثال شرکت کوکاکولا است که بیش از 100 سال است که فرمول محصول خود را مخفی کرده و تولید فرمول در گاوصندوقی بزرگ در یک محل امن انجام میشود اما این امر براي تمامی محصوالت امکان پذیر نیست و نیاز به یک مرجع قانونی جهت حمایت از نوآوري فرد نوآور و تشویق دیگران به نوآوري میباشد. فرض کنید یک مخترع ایرانی دستگاهی جدید با تکنولوژي روز اختراع کرده است که هیچ نوع مشابهی ندارد و موفق به اخذ سند در ایران شده اما این اختراع بعد از 12 ماه هیچ نوع پشتوانه اي در سطح دنیا ندارد و قابل کپی برداري در کشورهاي بزرگ صنعتی مانند چین، آمریکا، آلمان، استرالیا و …. میباشد. در صورتی که مخترع بخواهد فقط در این کشورها به صورت جداگانه اقدام به ثبت کند:

آمریکا با هزینه وکیل: تقریباً 8 هزار دلار

اتحادیه اروپا با هزینه وکیل: تقریباً 7 هزار دلار

چین با هزینه وکیل: 5/5 هزار دلار

استرالیا با هزینه وکیل: 7 هزار دلار

این هزینه ها براي ثبت در چند کشور بسیار سنگین و غیرقابل پرداخت براي یک مخترع ایرانی میباشد و به دلیل عدم امکان سفر به کشور هدف حتماً باید از وکیل هاي متخصص در این زمینه کمک گرفت.

اما در سامانه PCT روش به این گونه نیست در این سامانه شما با پرداخت 1500 دلار اظهارنامه آماده و داراي سرچ ریپورت (report search (را در تمامی 155 کشور دنیا فایل کرده اید و تقریباً نیمی از کار ثبت را انجام داده اید. بعد از ثبت اظهارنامه شما میتوانید به دو روش براي خود اقدام کنید، درخواست ثبت دائم به کشور هدف داده و بعد از انجام پروسه با دریافت دعوتنامه از اداره ثبت اختراع آن کشور اقدام به سفر به آن کشور کنید تا تکلیف اختراع خود را روشن کنید. یا اینکه به صورت غیرحضوري با شرکت یا کمپانی وارد مذاکره شده و طرح خود را به 3 روش: فروش- مشارکت- اجاره، اقدام به به جذب سرمایه کنید که در این روش نیز شما با در دست داشتن ویزاي کار نهایتاً میتوانید به کشور هدف مهاجرت یا سفر کنید یا در صورت نیاز بعد از اتمام کار به کشور بازگردید.

مراحل اقدام براي ویزاي ثبت اختراع به شرح زیر میباشد:

1 .داشتن یک ایده یا اختراع بدون مشابه خارجی و قابل پیاده سازي )امکان خرید اختراع وجود دارد(

2 .ثبت اظهارنامه اختراع در ایران

3 .تایید پرونده اختراع در ایران توسط کارشناس اداره ثبت اختراع

4 .رفع نقص و تایید استعلام اول

5 .اخذ نامه مرجع استعلام

6 .اقدام به ثبت بین المللی اختراع از طریق PCT

7 .تایید اظهارنامه توسط کارشناس اداره WIPO سوئیس

8 .ارسال نامه پذیرش اختراع در سازمان ثبت اختراع WIPO از طریق پست به آدرس مخترع

9 .سرچ ریپورت (report search :(همان استعلام اول و مشابهات در سطح دنیا که یک بار در ایران مشخص شده این بار توسط مراجعی مانند هندوستان، روسیه، چین، اتحادیه اروپا که به انتخاب مخترع میباشد مشخص میشود و روي پرونده قرار میگیرد که این پروسه 4 ماه زمان میبرد 10 بعد از انجام سرچ ریپورت و قرار گرفتن روي پرونده اظهارنامه شما در 155 اداره ثبت اختراع در دنیا فایل میشود و تحویل اداره مربوطه میشود.

11 .درخواست ثبت دائم اختراع به اداره ثبت اختراع کشور هدف

12 .نامه دعوت از مخترع جهت تشکیل پرونده فیزیکی و ادامه روند ثبت اختراع در کشور هدف

* این پروسه فقط براي ویزاي اقامتی آمریکا متفاوت میباشد و براي تمامی کشورها صدق میکند.

* براي اقدام و پذیرش ویزا فقط نیاز به مدرك IELTS با حداقل نمره 5 براي فرد متقاضی میباشد.

مکالمه: 5 خواندن: 5 نوشتن: 4 شنیداري: 5

* فرد متقاضی از این روش نباید داراي سوءسابقه در ایران یا ممنوع الورود به کشور هدف باشد. * در این روش نیازي به سرمایه گذاري در کشور هدف یا گردش حساب بانکی یا حضانت مالی یا کاري نمیباشد.

* این نوع ویزا مهاجرتی بوده یعنی در زمان داشتن این ویزا همزمان براي اقامت متقاضی اقدام خواهد شد ومدت زمان اعتبار این ویزا برابر با مدت زمان اعتبار پاسپورت خواهد بود.

* هزینه ها:

با توجه به نوع درخواست و کشور هدف میزان هزینه ها میتواند متفاوت باشد به طور مثال هزینه هاي الزامی براي اقدام قطعی در دو کشور کانادا و آمریکا به شرح زیر میباشد. آمریکا:

– هزینه خرید یک اختراع در ایران مابین 10 الی 15 میلیون تومان

– هزینه ثبت اختراع در ایران 2 میلیون تومان

– هزینه ثبت pct براي انتخاب هر 155 کشور و هدف آمریکا که مرجع سرچ باید اتحادیه اروپا باشد

)هزینه سرچ اتحادیه اروپا 2200 دلار( در کل 4000 دلار

– هزینه وکیل براي اقدام به ویزا و اقامت شما در آمریکا 4500 تا 6000 دلار میباشد. کانادا:

– هزینه خرید یک اختراع در ایران مابین 10 الی 15 میلیون تومان

– هزینه ثبت اختراع در ایران 2 میلیون تومان

– هزینه ثبت PCT براي انتخاب هر 155 کشور و هدف کانادا با مرجع سرچ هندوستان تقریبا 50 دلار( در کل 1500 دالر

– هزینه وکیل براي اقدام به ویزا و اقامت شما در کانادا 2000 الی 3000 دلار میباشد. منبع خبرگزاري مهر

با توجه به آمارهاي ذکر شده در 6 سال تعداد پتنت هاي ثبت شده در کشور آمریکا 1.723.802 سند میباشد که این آمار در 6 سال براي ایران فقط 153 سند میباشد. این به این معناست که در ایران به دلیل عدم اطلاع مخترعین و اطلاع رسانی توسط رسانه ها این روش در ایران زیاد مورد استفاده قرار نگرفته و حتی وکلا مهاجرتی و کارگزاري هاي ثبتی نیز از این پنجره طلایی بی اطلاع هستند یا اینکه صلاحیت و مجوزهاي لازم جهت فعالیت در این رشته را ندارند به همین دلیل تعداد پتنت هاي ثبت شده در آمریکا 11.266 برابر ایران میباشد جالب است بدانید که 55 درصد درآمد کشور آمریکا از پتنتهاي این کشور میباشد که بزرگترین منبع درآمد در کشور آمریکا میباشد در نتیجه این امر و جذب مخترعین و نخبگان همیشه گزینه اول در لیست اهداف کشورهاي صنعتی و پیشرفته بوده است چون این کشورها با توجه به شرایط میدانند که رشد اقتصادي و صنعتی این کشورها کاملا به تعداد پتنت هاي ثبت شده بستگی دارد در نتیجه هر ساله با رقابت در جذب اختراعات و نوآوري ها با دادن امکانات و تسهیلات به مخترعین سعی در جذب این افراد دارند امکاناتی از قبیل پذیرش مهاجرتی آسان، وام هاي بانکی، حمایت هاي دولتی، انحصارهاي تولیدي، بورسه تحصیلی و …. میباشد.

چیزي که در آمارهاي بالا بسیار مشهود است ارتباط مستقیم تعداد پتنت ها به نسبت رشد اقتصادي و صنعتی کشورهاست که با توجه به شنیده هاي عامیانه که آمریکا اقتصاد اول دنیا و آلمان و چین و ژاپن در حال رقابت هستند که نزدیک بودن تعداد پتنت ها دقیقاً نشانگر این امر میباشد.

کانادا

کانادا کشوري رو به پیشرفت و دومین کشور پهناور بعد از روسیه میباشد که در زمینه جذب مخترعین و نخبگان و افراد داراي ایده با تبلیغات جهانی سعی در جذب این افراد با دادن تسهیلاتی رویایی دارد. این تسهیلات مانند اقامت دائم به مخترعین به سه شرط نداشتن سوءسابقه، حداقل مدرك زبان، ممنوع الورود نبودن به کانادا، و از دیگر تسهیلات وام 40 تا 750 هزار دلاري به افراد داري بیزینس پلن مورد تایید دولت کانادا میباشد.

امکان تحصیل رایگان با بورسیه کامل دولت تا ماهیانه 1300 دلار کانادا نیز جزئی از این مزایا میباشد.

حتی در طرحی جدید دولت کاندا اقدام به اهداي ویزایی با عنوان استارت آپ ویزا کرده است که در این ویزا براي افرادي که حتی اختراعی ندارند ولی ایده اي براي شروع کسب کار دارند نیز ویزا صادر میکند.

آمریکا

این کشور با توجه به اینکه بالاترین میزان ثبت پتنت در دنیا را دارد اما با این حال به روشنی میداند که با از دست دادن این کورس رقابت حتماً اقتصادهاي دیگر این رتبه را از این کشور خواهند گرفت در نتیجه آمریکا نیز درصدد جذب نخبگان و مخترعین و با بالا بردن ارزش سندهاي اختراع خود به حداقل 300 هزار دلار آمریکا سعی در تبلیغات و جذب مخترعین به ثبت اختراع در آمریکا کند. در کنار این امر کارهایی همچون اعطاي گرین کارت ویزاهاي گروه EB و حضانت شغلی از مزایایی تشویقی براي مخترعین میباشد که دولت آمریکا براي جذب هرچه بیشتر پتنت ها در سطح دنیا کرده است.

تقاضاي اقامت در آمریکا از طریق ثبت اختراع نیاز به وکیل دارد و فرد متقاضی به همراه همسر و فرزاندان زیر 21 سال میتوانند از این روش موفق به اخذ پاسپورت آمریکا شوند جهت اقدام نیاز به عدم سوء سابقه کیفري و داشتن حداقل مدرك زبان IELTS با نمره 5 و عدم ممنوع الورد بودن به آمریکا باشند.

مدت زمان شروع فرآیند تا اخذ پاسپورت 18 ماه میباشد که اخذ ویزا از طریق سفارت آمریکا در گرجستان یا ترکیه اقدام خواهد شد و نیاز به سفر متقاضی به یکی از این دو کشور )ترجیحا گرجستان( میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.