اختراع کیت پیش آگهی دهنده پره آکلامیسی - صادق مزیدی

کیت پیش آگهی دهنده پره آکلامیسی

نام اختراع:

كيت پيش اگهي دهنده پره اكلامپسي

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

88866

مشخصات فنی دستگاه :

كيت پيش اگهي دهنده پره اكلامپسي كيتي است كه بر اساس Real time PCR طراحي شده و با استفاده از آن بيان Placenta specific microRNA درزنان باردار سنجيده ميشود.اين كيت به شكل يك پنل 96 خانه (well)طراحي ميشود كه اماده استفاده است و پرايمرهاي forward و reverse كه غلظتشان قبلا set up شده و شرايط دمايي و زمان مورد نياز سيكل ها نيز مشخص گرديده است در wellهاي كيت coat شده اند. تنها با اضافه كردن cDNA وماستر سايبر گرين ميتوان به سرعت طبق برنامه زماني كه به همراه كيت موجود است، آن را در دستگاه PCR قرار داده و بيان ميكروRNA مورد نظر را بررسي نمود.