اختراع سطل زباله تشخیص فیلتر سیگار و پاشش عطر - صادق مزیدی

سطل زباله تشخیص فیلتر سیگار و پاشش عطر

نام اختراع:

سطل زباله تشخیص فیلتر سیگار و پاشش عطر

اسناد ثبت :

بین المللی

شماره ثبت:

PCT/IB2021/050801

مشخصات فنی دستگاه :

این اختراع بدین صورت عمل می کند که از طریق سنسور چشمی، ورود فیلتر سیگار را تشخیص می دهد. این سنسور مخصوص بخش بافت نرم مثل پنبه می باشد. زمانی که شخصی فیلتر سیگار خود را از مجرای ورودی سطل زباله داخل سطل می اندازد، اگر حسگر تشخیص بدهد که فیلتر سیگار است، یک استاپر در درب خروجی لوله است که سیگار را خاموش می کند. سپس به صورت اتوماتیک قسمت خوشبو کننده دستگاه فعال شده و لباس فرد سیگاری را با پاشش عطر خوشبو می کند و فیلتر سیگار را در مخزن خود نگه میدارد. اسپری خوشبو کننده تا مسافت 80 سانتی متری اسپری میکند و مدت اسپری یک ثانیه طول می کشد.