اختراع آینه متحرک - صادق مزیدی

آینه متحرک پوشش دهنده نقاط کور خودرو

نام اختراع:

آینه متحرک پوشش دهنده نقاط کور خودرو

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

102993

مشخصات فنی دستگاه :

این آینه متحرک به صورت مستقل ،بر روی آینه های فابریک خودروها قابل نصب میباشد. کاراین سیستم پوشش نقاط کور جانبی ، درزمان نیاز (دور زدن، تغییر لاین، گردش به طرفین ، ورود یاخروج به خیابان اصلی یا بالعکس، خارج شدن ازمحل پارک ودرزمان دنده عقب و.....) بازدن راهنما این آینه درکسری ازثانیه باز شده وزاویه دید خارج ازدید آینه اصلی همان سمت رابه راننده نشان داده وپس از قطع شدن راهنما این آینه دوباره جمع میشود.درزمان دنده عقب دو آینه باهم باز شده و دید چرخهای عقب رابه راننده میدهد.همچنین قابلیت انتخاب به صورت دستی یا اتوماتیک یا خاموش را دارد. برای باز وبسته شدن آینه از موتور یا سروو موتور یاموتورگیربکسدار و... استفاده نشده وقطعات مکانیکی اندکی دارد. نیروی محرکه شامل یک آهنربای الکتریکی و دائمی ازنوع نیودیمیوم می باشد . این سیستم رامی توان برای چندین سال ضمانت کرد. نصب آن به سادگی و درزمان کم امکانپذیر است