اختراع آینه متحرک پوشش دهنده نقاط کور اتومبیل - صادق مزیدی

آینه متحرک پوشش دهنده نقاط کور اتومبیل

نام اختراع:

آینه متحرک پوشش دهنده نقاط کور اتومبیل

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

102993

مشخصات فنی دستگاه :

این آینه متحرک به صورت مستقل، بر روی آینه های فابریک خودروها قابل نصب میباشد. کار این سیستم پوشش نقاط کور جانبی ، درزمان نیاز (دور زدن، تغییر لاین، گردش به طرفین ، ورود یاخروج به خیابان اصلی یا بالعکس، خارج شدن ازمحل پارک ودرزمان دنده عقب و.....) با زدن راهنما این آینه درکسری ازثانیه باز شده و زاویه دید خارج ازدید آینه اصلی همان سمت را به راننده نشان داده وپس از قطع شدن راهنما این آینه دوباره جمع میشود.درزمان دنده عقب دوآینه باهم باز شده و دید چرخهای عقب رابه راننده میدهد.همچنین قابلیت انتخاب به صورت دستی یا اتوماتیک یا خاموش را دارد. برای باز وبسته شدن آینه از موتور یا سروو موتور یا موتور گیربکسدار و... استفاده نشده و قطعات مکانیکی اندکی دارد. نیروی محرکه شامل یک آهنربای الکتریکی ودایمی ازنوع نیودیمیوم می باشد . این سیستم را می توان برای چندین سال ضمانت کرد. نصب آن به سادگی و در زمان کم امکانپذیر است