اختراع بالا بر درخت - صادق مزیدی

بالابر درخت

نام اختراع :

بالا بر درخت

اسناد ثبت :

بین المللی

شماره ثبت :

شماره ثبت بین المللی : pct/IB2020/059636

هدف از ساخت اين دستگاه :

.......................

مشخصات فنی دستگاه :

.......................