نحوه قیمت گذاری اختراع - صادق مزیدی

نحوه قیمت گذاری اختراع

آموزش نحوه قیمت گذاری اختراع

جلسه اول:

نحوه قیمت گذاری اختراع

قیمت گذاری فروش اختراع

درصد سود

درصد زیان

نحوه پیدا کردن مراکز فروش

 

۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال – خرید