اختراع دستگاه فیلتر کننده دود کراتین در آرایشگاه - صادق مزیدی

دستگاه فیلتر کننده دود کراتین در آرایشگاه

نام اختراع:

دستگاه فیلتر کراتین در آرایشگاه

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

90336

مشخصات فنی دستگاه :

این دستگاه به کمک یک فیلتر ساخته شده که از مو های زایعات در آرایشگاه و تار و پود گیاه استبرق بدست می آید پر می شود و یک مکنده که در پشت فیلتر قرار گرفته و یک قسمت مخروطی شکل که کل هوای آلوده از دود کراتین برای موها را در زمان سشوار کردن به داخل خود کشیده و در فیلتر تصفیه می کند و مدتی پس از کثیف شدن دوباره مو های داخل فیلتر جایگزین می شود.