اختراع دستگاه فلاشر پليسي - صادق مزیدی

دستگاه فلاشر پليسي

نام اختراع :

دستگاه فلاشر پليسي

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت :

102386

هدف از ساخت اين دستگاه :

دستگاه فلاشر پليسي با قابليت تبديل شدن به مثلث خطر، هشدار عمود يک طرفه و دوطرفه، مسدود بودن مسير روشنايي چند حالته كاربردي