اختراع گاراژ چادری - صادق مزیدی

گاراژ چادری ماشین

نام اختراع:

گاراژ چادری

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

.....

مشخصات فنی دستگاه :

زمینه فنی این اختراع مهندسی مکانیک و برق می باشد که به کمک یک الکترو موتور و کابلهایی که به آن نصب شده است از چهار طرف از ورودی داخل قرقره ها کشیده می شود که این عملیات به کمک کنترل مایشین یا کلید قطع و وصل انجام می شود و پایین آمدن چادر به کمک وزنه که در لبه پایین چادر نصب شده است انجام می گیرد.و می تواند فقط به صورت کنتری برای هر ماشین تعریف شود