اختراع دستگاه کاهنده سوخت - صادق مزیدی

اختراع دستگاه کاهنده سوخت

نام اختراع:

اختراع دستگاه کاهنده سوخت

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

.........

مشخصات فنی دستگاه :

توضیحات کامل را در ویدئو ببینید