کاور همراه موتورسیکلت - صادق مزیدی

روکش موتورسیکلت

نام اختراع:

روکش رولی موتورسیکلت

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

........

مشخصات فنی دستگاه :

روکش رولی ضدافتاب وضدباران انواع موتورسیکلت باقابلیت جمع شدن رولی