اختراع کمباین - صادق مزیدی

کمباین با کوبنده شانه ای

نام اختراع :

کمباین با کوبنده شانه ای بدون ضربه جهت جداسازی گیاه خرفه از دانه

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت :

99101

هدف از ساخت اين دستگاه :

این دستگاه قادر است انواع زراعت های کشاورزی را جمع کند و تفاوت آن در مقایسه با دستگاه های کمباین دیگر جمع آوری زراعت خرفه و برداشت زراعت برنج بدون خرده می باشد.