کمباین با کوبنده شانه ای - صادق مزیدی

آینه متحرک پوشش دهنده نقاط کور اتومبیل

نام اختراع:

کمباین با کوبنده شانه ای

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

99101

مشخصات فنی دستگاه :

کمباین با کوبنده شانه ای بدون ضد کوبنده جهت جداسازی گیاه خرفه از دانه