اختراع لامپ چند فیلامانه - صادق مزیدی

لامپ چند فیلامانه با قابلیت روشن شدن مجدد بدون نیاز به تعویض

نام اختراع:

لامپ چند فیلامانه با قابلیت روشن شدن مجدد بدون نیاز به تعویض

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

29541

مشخصات فنی دستگاه :

این لامپ ابتکاری بعد از سوختن دوباره روشن میشود در نتیجه عمر درازی دارد ساخت آن ساده است وقیمت آن ارزان تمام می شود.