اختراع دستگاه ماساژور غلطکی - صادق مزیدی

دستگاه اتوماتیک نگهدارنده موهای اکستنشنی

نام اختراع:

ماساژور غلطکی

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

............

مشخصات فنی دستگاه :

این ایده با یک حرکت نرم غلطکی به کمک چوب های نصب شده بر روی ورق فلزی و به کمک حرکت دست در قسمت های بدن از روی پوشش لباس یا بدون پوشش آرامش خاصی را به فرد می دهد که دسته آن قابل چرخش می باشد و نقاط مختلف بدن را می تواند ماساژ دهد که باعث ایجاد حرکت در جریان خون شده و اعصاب فرد را ساکت می کند