اختراع مکمل غذایی رشد و پرورش قارچ های خوراکی - صادق مزیدی

مکمل غذایی رشد و پرورش قارچ های خوراکی

نام اختراع :

مکمل غذایی رشد و پرورش قارچ های خوراکی

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت :

شماره ثبت ملی : 99295

هدف از ساخت اين دستگاه :

......................