اختراع نمد گياهي جاذب صوت ، رطوبت و حرارت با استفاده ازالياف ساقه استبرق - صادق مزیدی

نمد گياهي جاذب صوت ،رطوبت و حرارت

نام اختراع:

نمد گياهي جاذب صوت، رطوبت و حرارت با استفاده از الياف ساقه استبرق

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

۹۰۳۸۱

مشخصات فنی:

زمينه فني طرح مذكور مهندسي مكانيك و صنايع دستي مي باشد كه ساقه هاي سبز و جوان استبرق كه بيش ازچهارماه از رشد آنها نگذشته باشد، دربهترين حالت براي الياف گيري هستند. زيرا جواني و پرآب بودن ساقه باعث افزايش قطر الياف وهمچنين سهولت جدا شدن ازپوست و سايرضايعات مي گردد.براي اين منظور درهرسال دو يا سه بار بايد ساقه ها بريده شوند وبراي توليد الياف به كارگاه برده شوند.اين ساقه ها نبايد قبل ازجداشدن پوست خشك شوند وگرنه الياف شكننده ونابود خواهن دشد.يكي ازخواص منحصر به فرد استبرق اين است كه الياف و ساقه هاي كاملا خشك شده هم درصورت قرارگرفتن درآب طي مدت كوتاهي به حالت اوليه برميگردند.زيرا جذب آب درپوست وچوب استبرق بسيار بالاست.ازا ين رو اليافي كه تبديل به نمد مي شوند ، رطوبت موجود درهواي محيط را به خود جذب ميكنند.اين خاصيت اسموزي را نيز ميتوان دربرگهاي استبرق مشاهده كرد ، كه رطوبت هوا را جذب كرده و بدون نياز به آب دربيابان ها براي ساليان متمادي به زندگي خود ادامه ميدهند درخت استبرق درفصول بارندگي آب را درالياف ساقه ، ريشه وبرگ هاي ضخيم خود ذخيره ميكند ودرفصول گرم وخشك سال اجازه تبخير نمي دهد.اين راز ماندگاري اين درخت درشرايط بسياربد آب وهوايي است.وما از اين خاصيت منحصر به فرد الياف براي توليد سطوح جاذب آب و صوت و حرارت استفاده كرده ايم.