اختراع دستگاه تشخيص و فرستنده قطع يا كم شدن جريان سيالها و گاز - صادق مزیدی

دستگاه تشخيص و فرستنده قطع يا كم شدن جريان سيالها و گاز

نام اختراع:

دستگاه تشخيص و فرستنده قطع يا كم شدن جريان سيالها و گاز

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

89561

مشخصات فنی دستگاه :

زمينه فني اين اختراع مهندسي آب و فاضلاب مي باشد كه به كمك پروانه اي كه با منحني نربز كه جريان آب باعث حركت پروانه شده و به كمك بوشها و واشرهاي نشتي گير بر روي آن نصب شده و شافت اصلي كه از آن خارج مي شود دور را به صفحه ديجيتال انتقال داده و صفحه نمايشگر آن را مي خواند و در زمان اوليه نصب تا دو هفته بستگي به فشار و دبي هاي مختلف خود را ست كرده و اگر بعد از اين مدت افت فشار بر اثر نشتي يا گرفته شدن لوله ها يا قطع جريان آب يا گاز داشته باشيم به كمك سيم كارت آن را به اداره آب فرستاده و اگر تا زمان مشخص به حالت اوليه بر نگشت اداره آب يا هر دستگاهي يا سيستم خنك كننده دستگاه ها را از افت فشار آب يا گاز منطقه در جريان مي گذارد و به كمك كامپيوتر قابل كنترل است.