تجاری سازی ایده
فروردین 7, 1399
15 فروردین سمینار انلاین آشنایی با قوانین معافیت و کسری خدمت
فروردین 7, 1399

10 فروردین سمینار آنلاین آموزش ثبت ملی ایده و اختراع و استفاده از مزایای ثبت ملی

روز یکشنبه  10 فروردین

سمینار  انلاین

آموزش ثبت ملی ایده و اختراع و استفاده از مزایای ثبت ملی

مدت زمان ۴۵ دقیقه

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp