اختراع دستگاه فیزیوتراپی دست - صادق مزیدی

دستگاه فیزیوتراپی دست

نام اختراع:

دستگاه فیزیوتراپی دست

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت :

88629

مشخصات فنی دستگاه :

.........................................