ابراهیم بهرامی سعادت آبادی - صادق مزیدی
محمد علی میرزایی خلیل آبادی
شهریور 13, 1399
نادر کمالی
شهریور 13, 1399
مشخصات مالک:

صادق مزیدی مرادی (50%)

ابراهیم بهرامی سعادت آبادی   (50%)

عنوان اختراع:

دستگاه فیزیوتراپی ترمیم تاندوم ها و ربات های انگشتان