اسماء شعبانی - صادق مزیدی
مهدی قندهاری
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

قاسم سبحانی(5%)

اسماء شعبانی (40%)

فریبا شریفی (10%)

مریم فلک زاده (40%)

محمد صادق گل وردی یزدی (5%)

 

عنوان اختراع:

محفظه حامل نمونه خون ABG