دانیال مربی - صادق مزیدی
طالب زارعی
شهریور 16, 1399
مریم فلک زاده
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

دانیال مربی (60%)

پدرام انصاری استانه (40%)

عنوان اختراع:

دستگاه سرویور مدرج جهت اندازه گیری فک انسان در دندان پزشکی