رامین خبری - صادق مزیدی
اقبال سخاوتی
شهریور 16, 1399
محمد باقر گلابی
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

رامین خبری

حدیث ورقه

میلاد محمودی

عنوان اختراع:

اسپری گیاهی ارگانیک نرم کننده و ضد عفونی پوست