صادق مزیدی مرادی - صادق مزیدی
نادر کمالی
شهریور 13, 1399
فاطمه قبه
شهریور 13, 1399
مشخصات مالک:

صادق مزیدی مرادی (75%)

محمد علی خیری   (25%)

عنوان اختراع:

دستگاه باز کننده عروق با کمک گرفتن از موج مکانیکی با قابلیت تبدیل کردن گرفتگی به ذرات میکرونی