طالب زارعی - صادق مزیدی
ایمان نادری پور
شهریور 16, 1399
دانیال مربی
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

طالب زارعی

رهبر رحیمی

علی زارعی

عنوان اختراع:

مورد استفاده در صنایع نفت و گاز