علیرضا نیاوند - صادق مزیدی
محمد باقر گلابی
شهریور 16, 1399
محمد اسلام هیبت زهی
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

علیرضا نیاوند

عنوان اختراع:

تولید برق از طریق گاز شهری