محمد باقر گلابی - صادق مزیدی
رامین خبری
شهریور 16, 1399
علیرضا نیاوند
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

محمد باقر گلابی

عنوان اختراع:

ترمیم و احیا ممبران های مستعمل و ضایعاتی تصفیه خانه های آب و دیگر صنایع