محمد علی میرزایی خلیل آبادی - صادق مزیدی
مریم خزائی ئاتی
شهریور 13, 1399
ابراهیم بهرامی سعادت آبادی
شهریور 13, 1399
مشخصات مالک:

محمد علی میرزایی خلیل آبادی (50%)

صادق مزیدی مرادی  (50%)

عنوان اختراع:

دستگاه فلرینگ لوله های میکرونی به کمک آلتراسونیک