مریم خزائی ئاتی - صادق مزیدی
محمد ناتمی
شهریور 13, 1399
محمد علی میرزایی خلیل آبادی
شهریور 13, 1399
مشخصات مالک:

مریم خزائی ئاتی

عنوان اختراع:

تامپون واژینال جهت مصارف بهداشتی و درمانی به همراه اپلیکاتور آن