مریم فلک زاده - صادق مزیدی
دانیال مربی
شهریور 16, 1399
محمد ناتمی
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

مریم فلک زاده

عنوان اختراع:

رول بادی حالت دهنده اعمال جراحی اطفال و سر و گردن