مهدی قندهاری - صادق مزیدی
اسماء شعبانی
شهریور 16, 1399
دنا پاک روان
شهریور 16, 1399
مشخصات مالک:

مهدی قندهاری

عنوان اختراع:

دستگاه کورس استیم کویل