نادر کمالی - صادق مزیدی
ابراهیم بهرامی سعادت آبادی
شهریور 13, 1399
صادق مزیدی مرادی
شهریور 13, 1399
مشخصات مالک:

صادق مزیدی مرادی (5%)

نادر کمالی   (45%)

عنوان اختراع:

نئوپان سبک  ضدحشره