نادر کمالی - صادق مزیدی
نادر کمالی
نادر کمالی
شهریور 9, 1399
مشخصات مالک:

نادر کمالی (70%)

صادق مزیدی مرادی (30%)

عنوان اختراع:

تولید ساندویچ پنل های گیاهی با ضایعات درخت خرما