پوشال کولر - صادق مزیدی

پوشال کولر از جنس کامپوزیت

نام اختراع:

پوشال کولر از جنس کامپوزیت

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

101814

مشخصات فنی دستگاه :

مشکل اصلی در صنعت تولید پوشال به روش مرسوم فعلی، استفاده از تنه چوب با قطر زیاد در فرایند ساخت، اتلاف زیاد ماده اولیه، شوره زدن پوشال، عدم بازیافت پوشال، قابلیت استفاده از پوشال برای یک سال، محدودیتهای نوع چوب برای تولید پوشال، شکل سطح مقطع پوشال و ضخامت پوشال تولیدی است. در این اختراع برای اولین بار در دنیا از کامپوزیت چوب – پلاستیک (درصد وزنی بالای چوب و پایین پلاستیک) برای تولید صنعتی پوشال استفاده شده است که از مزایای اصلی آن مقاومت بیشتر در مقابل رشد قارچ و باکتریها، حفظ محیط زیست و بازیافت پسماندهای زیستی، بازیافت مجدد پوشال تولید شده، هندسه های مختلف در سطح مقطع پوشال، هزینه تولید پایین تر و عمر بیشتر است.