اختراع دستگاه سانتری فیوژ تصفیه فاضلاب - صادق مزیدی

دستگاه سانتری فیوژ تصفیه فاضلاب

نام اختراع:

اختراع دستگاه دكانتر سانتري فيوژ تصفيه فاضلاب

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

.............

مشخصات فنی دستگاه :

برای جدا کردن ذرات میکرونی جامد از مایع در فاضلاب ها به کار می روند و به کمک یک فیلتر که برای جدا کردن مواد جامد درشت قبل از ورود به دکانتر و یک فیلتر تصفیه شیمیایی بعد از آن قرار گرفته است که برای تصفیه کلیه پساب های شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد که در مسیر خروجی پسابهای فاضلاب ها و در کارخانه ها یا خروجی فاضلاب های منطقه های مسکونی نصب شده هم به صورت سیار می باشد که در هر محلی نیاز باشد آن را نصب می کنیم .