اختراع دستگاه كورس استيم - صادق مزیدی

دستگاه تخلیه روغن و مازوت

نام اختراع:

دستگاه كورس استيم كويل

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

89405

مشخصات فنی دستگاه :

زمينه فني اين اختراع مهندسي هيدروليك و نفت مي باشد كه به كمك پروانه هيدروپمپ كه نيروي چرخشي خود را از پمپ اصلي گرفته و قادر به چرخش جهت هاي چپ و راست كه با دور تنظيم شونده 3000 دور بر دقيقه مي زند و اين سيستم به كمك هسته اصلي كه روي آن لوله هاي بخار و هيدروليك كه از مركز آن رد شده است نگهداري شده است و اين هسته اصلي بر روي يك ستون نگهدارنده كه كورس آن قابل تغيير تا سه برابر ارتفاع را دارد كه به وسيله ي سيم بكسل و قرقره هاي رابط به سنگهاي تعادل كه روي دو ستون قرار گرفته اند متصل مي باشد و كليه سيستم بر روي دو ريل نصب شده است كه حركت طولي و عرضي را در چندين متر دارد كه جهت كليه بارهاي كه غلظت آنها پايين بوده و زمان طولاني براي تخليه و بارگيري صرف مي شود استفاده مي شود از جمله مازوت و نفت كوره و قير و ...