اختراع دستگاه توليد آب از لوله هاي مسي با استفاده از رطوبت هوا - صادق مزیدی

لوله های مسی جهت تولید آب

نام اختراع:

دستگاه توليد آب از لوله هاي مسي با استفاده از رطوبت هوا

اسناد ثبت :

ملی

شماره ثبت:

90872

مشخصات فنی دستگاه :

طرح توليدآب به كمك لوله هاي رسانا از شريانهاي اصلي آب لوله هاي زير زمين در زمينه ي مهندسي مكانيك مي باشد كه توليد آب به كمك لوله هاي رسانا از شريانهاي اصلي آب لوله هاي زيرزمين شهرهاي شرجي كه دماي آنها 9 درجه سانتي گراد مي باشد و دماي هواي بيرون بيش از 35 درجه سانتي گراد مي باشد با انتقال آب كه براي مصارف آب خانگي در خيابانها و مناطق ديگر عبور ميكند با اتصال به لوله هاي مس در جريان هواي بيرون با توجه به قانون تقطير باعث توليد آب در طول 35 متر لوله 2 اينچ 0.5 اينچ آب توليد مي شود.